VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
o predaji kníh

 

1.  Vymedzenie pojmov

 

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.nezabudnitecitat.sk   je:

Mgr. Zuzana Vaľovská 

DIČ:  1049744443 

sídlo: 07205 Ložín 298. 

Dodávateľom produktov ponúkaných na internetovej stránke www.nezabudnitecitat.sk je:

Mgr.Zuzana Vaľovská, 

DIČ:  1049744443 

sídlo: 07205 Ložín 298.

Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.nezabudnitecitat.sk  vytvoril objednávku.  Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.nezabudnitecitat.sk  výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového  formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.nezabudnitecitat.sk a e-mailovej komunikácie.

 

2.  Predmet a uzavretie zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru. Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu produkty v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

 

3.  Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením objednávky či registrácie na webovej stránke www.nezabudnitecitat.sk výberom produktov/služieb kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednanú službu/tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Prijatú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 

4.   Cena

Nie sme platcom DPH.

Všetky ceny produktov uvádzané online na webovej stránke www.nezabudnitecitat.sk sú konečné. Balné je zahrnuté v cene dopravy. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.nezabudnitecitat.sk v momente vykonania nákupu či registrácie.

 

5.  Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

– platba na dobierku 

– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre)

– okamžitá platba kartou prostredníctvom platobnej brány Payout.

6.  Dodacie podmienky

 Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. Dodacia lehota predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7  pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e-mailom.  Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade so storno podmienkami uvedenými nižšie.

 

7.  Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty a služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria Mgr. Zuzane Vaľovskej, DIČ: 1049744443  so sídlom 072 05 Ložín 298, Slovenská republika. Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. iným spôsobom.

 

9.  Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: zuzana.valovska@gmail.com vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

 

10.  Reklamácia

Reklamácia služby/tovaru musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: zuzana.valovska@gmail.com a to do 14 dní do dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na ďalšom postupe.

 

11.  Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh tovaru nevzťahujú.

 

12.  Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na stránke www.nezabudnitecitat.sk

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2022.

 

V Ložíne dňa 24.4.2022

Zuzana Vaľovská